+420 571 646 379
doprava@rosped.cz
Valašská Bystřice
PSČ: 756 27; č.p.: 367

Přeprava nebezpečného zboží dle ADR

Kompletní vozový park naší firmy určený k nákladní dopravě je vybaven pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR. Taktéž všichni řidiči prošli úspěšně školením ADR a ve firmě je vyškolený bezpečnostní poradce pro ADR přepravy.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí neboli dohoda ADR má současné době 39 členských států. Nebezpečné věci jsou látky a předměty , pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí, nebo ohroženo životní prostředí.

Dopravce je povinen dle dohody ADR při přepravě nebezpečných věcí zejména:

použít pouze vozidla způsobilá k přepravě ADR zboží
zabezpečit, aby přepravu s ADR zbožím prováděli pouze vyškolení řidiči
ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR
zajistit, aby řidič zkontroloval, zda od odesilatele obdržel všechny potřebné dokumenty a průvodní doklady ke zboží a měl ve vozidle povinnou výbavu ADR a hasící přístroje

Třída nebezpečných věcí dle dohody ADR

Třída 1 – Výbušné látky a předměty
Třída 2 – Plyny
Třída 3 – Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky
Třída 4.2 – Samozápalné látky
Třída 4.3 – Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 – Látky podporující hoření
Třída 5.2 – Organické peroxidy
Třída 6.1 – Jedovaté látky
Třída 6.2 – Infekční látky
Třída 7 – Radioaktivní látky
Třída 8 – Žíravé látky
Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty

V příručce k dohodě ADR je přesný popis toho kdy, v jakém množství a za jakých podmínek lze přepravovat nebezpečné věci. řidič , pokud přepravuje nebezpečné věci dle ADR obdrží na nakládce ADR písemné pokyny pro řidiče (pro případ nehody), kde je přesně popsáno, jak se má v takové situaci zachovat.